تماس با دانشکده

لیست شماره تماس های دانشکده حقوق و الهیات

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
بخش /واحد تلفن فاکس سامانه پیامکی پست الکترونیکی
دانشکده حقوق والهیات 31323270 33257630 10003413202321 h.arabnejad@uk.ac.ir
دفتر ریاست(رئیس) 33233430 33233430
مسئول دفتر ریاست 31323270 33233430
دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی(معاون ) 31323276
دفتر برنامه ریزی آموزشی 31323275
دفتر معاونت اجرایی و پشتیبانی (معاون) 31323277
دفتر معاونت اجرایی و پشتیبانی (مسئول امور عمومی ) 31323278
دفتر معاونت اجرایی و پشتیبانی (عامل ذیحساب ) 31323271
مدیر گروه الهیات 31323271
کارشناس و مسئول وب سایت گروه الهیات 31323271
مدیر گروه حقوق 31323273
کارشناس و مسئول وب سایت گروه حقوق 31323273
مدیر گروه علوم سیاسی 31323272
کارشناس و مسئول وب سایت گروه علوم سیاسی 31323272
مدیر گروه معارف اسلامی 31322321-33220728
کارشناس و مسئول وب سایت گروه معارف اسلامی 31322320