ریاست دانشکده


 نام و نام خانوادگی: عباس حیدری
 رتبه علمی: استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی
 مدت تصدی: از مهر 97 تا کنون
 تلفن: 03431323270
 

 


رؤسای قبلی 

نام و نام خانوادگی  رتبه علمی  آخرین مدرک تحصیلی  مدت تصدی  پست الکترونیکی 
محمد صباحی استادیار حوزوی از مهرماه 95 تا مهرماه 97  
 احمد جمالیزاده  استادیار  حوزوی  از تیرماه 92 تا 95/6/31  a.jamalizade@uk.ac.ir  
 حمید بهرامی احمدی  استاد  دکترا  از ابتدای تاسیس دانشکده مهرماه 91 تا تیرماه 92  Bahramihamid@gmail.com