ریاست دانشکده


 نام و نام خانوادگی: محمدهادی قهاری
 رتبه علمی: استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مدرسی معارف اسلامی
 مدت تصدی: از فروردین ماه 1402 تا کنون
 تلفن: 03431323270
 

 


رؤسای قبلی 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

عباس حیدری بهنوییه

استادیار

حوزوی

از مهر ماه 97 تا فروردین 1402

haidari@uk.ac.ir

محمد صباحی

استادیار

حوزوی

از مهرماه 95 تا مهرماه 97

m.sabahi@uk.ac.ir

احمد جمالیزاده

استادیار

حوزوی

از تیرماه 92 تا مهر ماه 95

a.jamalizade@uk.ac.ir

حمید بهرامی احمدی

استاد

دکترا

از ابتدای تاسیس دانشکده مهرماه 91 تا تیرماه 92

Bahramihamid@gmail.com