مدیریت وب سایت


مدیریت فعلی

نام و نام خانوادگی : حسین باقری

سمت : مسئول برنامه ریزی و مدیر وب سایت دانشکده

آدرس پست الکترونیکی(ایمیل) :ho.bagheri55@gmail.com

تلفن تماس: 03431323275

----------------------------------------------------------------------

مدیر قبلی وب سایت :

نام و نام خانوادگی : حسین عرب نژاد زرندی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد(دانشجوی دکتری)

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی(ایمیل) :h.arabnejad@uk.ac.ir 

تلفن تماس: 03431323284