مدیریت وب سایت


مدیریت فعلی

نام و نام خانوادگی : مریم حسینی

سمت : مسئول برنامه ریزی و مدیر وب سایت دانشکده

آدرس پست الکترونیکی(ایمیل) :m.hoseini@uk.ac.ir 

تلفن تماس: 03431323275

----------------------------------------------------------------------

مدیر قبلی وب سایت :

نام و نام خانوادگی : حسین عرب نژاد زرندی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد(دانشجوی دکتری)

مرتبه علمی: مربی

آدرس پست الکترونیکی(ایمیل) :h.arabnejad@uk.ac.ir 

تلفن تماس: 03431323284