معاونت اجرایی و پشتیبانی


معاونت فعلی


معاون فعلی

 نام و نام خانوادگی: سعید امیرطاهری افشار
 رتبه علمی: استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری علوم قرآن وحدیث
 مدت تصدی: از خرداد 1402تا کنون
 تلفن: 034-33257638
 پست الکترونیکی: staheri@uk.ac.ir

 

معاونت قبلی       

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

مهدی عباس زاده فثح آبادی

دانشیار

دکتری

از اسفند ماه 95 تا فروردین 1402

abbaszadeh@uk.ac.ir

علیرضا زمزم

استادیار

دکتری

از مهرماه 92 تا اسفند ماه 95

zamzam@uk.ac.ir

 

 

شرح وظایف 

-نظارت بر حسن اجرای مصوبات اداری و مالی دانشکده
-ایجاد هماهنگی در امور اداری و مالی دانشکده
-نظارت بر عملکرد کارمندان دانشکده
-نظارت بر حفظ و نگهداری اموال دانشکده
-بررسی کمبودها و نقایص و پیگیری حل آنها
-شرکت در شورای دانشکده
-برآورد و تنظیم نیازهای مالی و اداری دانشکده
-نظارت بر تخصیص بودجه های دانشکده
-نظارت بر کلیه خریدهای دانشکده

واحدهای وابسته 

امور عمومی و امور مالی دانشکده