معاونت اجرایی و پشتیبانی


معاونت فعلی


معاون فعلی

 نام و نام خانوادگی: مهدی عباس زاده
 رتبه علمی: استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 مدت تصدی: از اسفند 95 تا کنون
 تلفن: 034-33257638
 پست الکترونیکی: ​abbaszadeh@uk.ac.ir

 

معاونت قبلی       

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

علیرضا زمزم استادیار دکتری از مهرماه 92 تا 95/12/01 zamzam@uk.ac.ir 

 

شرح وظایف 

-نظارت بر حسن اجرای مصوبات اداری و مالی دانشکده
-ایجاد هماهنگی در امور اداری و مالی دانشکده
-نظارت بر عملکرد کارمندان دانشکده
-نظارت بر حفظ و نگهداری اموال دانشکده
-بررسی کمبودها و نقایص و پیگیری حل آنها
-شرکت در شورای دانشکده
-برآورد و تنظیم نیازهای مالی و اداری دانشکده
-نظارت بر تخصیص بودجه های دانشکده
-نظارت بر کلیه خریدهای دانشکده

واحدهای وابسته 

امور عمومی و امور مالی دانشکده