معرفی دانشکده


دانشکده حقوق و الهیات از مهرماه 1391 با تفکیک از دانشکده ادبیات و علوم انسانی تشکیل گردید. این دانشکده متشکل از چهار بخش الهیات، حقوق، علوم سیاسی و معارف اسلامی می باشد.

 دانشکده حقوق و الهیات دارای 49نفر عضو هیأت علمی که 6 نفر در مرتبه دانشیاری، 39 نفر استادیار و 4 نفر مربی (دانشجوی دکتری) می باشند. همچنین این دانشکده از 30 نفر مدرس مدعو نیز استفاده می نماید.

 

گرایش های مربوط به گروه های آموزشی دانشکده به شرح زیر می باشد:

1-گروه الهیات در  مقطع کارشناسی در 4 گرایش « فقه و مبانی حقوق اسلامی» ، «  فقه و حقوق اسلامی» ، «علوم قرآن و حدیث» «زبان و ادبیات عربی » و دو مقطع کارشناسی ارشد در گرایش « فقه و مبانی حقوق اسلامی» و «علوم قرآن و حدیث» دانشجو پذیرش می نماید.
2-
گروه حقوق نیز در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در دو گرایش «حقوق خصوصی» و «حقوق جزا و جرم شناسی»  و در مقطع کارشناسی « حقوق » دانشجو پذیرش می نماید.

3-گروه علوم سیاسی در مقطع کارشناسی « علوم سیاسی» و در مقطع کارشناسی ارشد در سه گرایش «علوم سیاسی» و «دیپلماسی و سازمان های بین المللی» و « سیاستگذاری عمومی» دانشجو می پذیرد.

4-گروه معارف اسلامی در هر نیمسال تحصیلی  با ارائه 135 گروه درسی از دروس عمومی را به حدود 7000 نفر دانشجو ارائه می نماید.
 

نخستین سرپرست دانشکده جناب آقای دکتر حمید بهرامی احمدی بوده اند که از مهرماه 1391تا 1392/3/31 مدیریت دانشکده را عهده دار بودند و با استعفای ایشان از تاریخ 1392/4/2 جناب حجت الاسلام والمسلمین احمد جمالی زاده مدیریت دانشکده را بر عهده داشتند که با بازنشستگی ایشان نیز از تاریخ 95/7/1 جناب حجت السلام والمسلمین محمد صباحی و از تاریخ 97/7/18 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر عباس حیدری ریاست دانشکده را بر عهده گرفتند. با استعفای معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر محمدرضا امیرمحمدی معاونت های دانشکده با هم ادغام و برعهده جناب آقای دکتر مهدی عباس زاده فتح آبادی می باشد.