کارمندان دانشکده حقوق والهیات

برای تماس از خارج شهر کرمان پیش شماره 034 را وارد کنید
ردیف نام ونام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
1 اسماء امیرماهانی کارشناس گروه معارف اسلامی 31322320
2 محمدرضا پورکریمی رئیس امور عمومی و کارپرداز 31323278
3 مریم حسینی مسئول برنامه ریزی دانشکده 31323275 m.hoseini@empl.uk.ac.ir
4 محمد رزم پور مسئول دفتر دانشکده 31323270
5 عادله خالقی زاده عامل امور مالی 31323279
6 فرشته مرادی کارشناس گروه علوم سیاسی 31323272
7 نرگس احمدی کارشناس گروه الهیات 31323271
8 کارشناس گروه حقوق 31323273