کارمندان دانشکده حقوق والهیات

برای تماس از خارج شهر کرمان پیش شماره 034 را وارد کنید
ردیف نام ونام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
1 اسماء امیرماهانی کارشناس گروه معارف اسلامی 31322320
2 محمدرضا پورکریمی رئیس امور عمومی 31323278
3 حسین باقری مسئول برنامه ریزی دانشکده 31323275 ho.bagheri55@gmail.com
4 محمد رزم پور مسئول دفتر دانشکده 31323270
5 صالح پور کریمی کارشناس گروه الهیات 31323271
6 فرشته مرادی کارشناس گروه علوم سیاسی 31323272
7 نرگس احمدی کارشناس گروه الهیات 31323271
8 لیلا میری کارشناس گروه حقوق 31323273