استفاده از نرم افزار مشابهت یاب متون انگلیسی ویژه اساتید

در صورت نیاز به راهنما به قسمت راهنمای اعضای هیأت علمی در وب سایت حوزه معاونت آموزشی دانشکده مراجعه نمایید.