انتخاب آقایان دکتر محمد امینی زاده و دکتر محمود بابائی در شورای شهر کرمان

اساتید محترم گروههای حقوق و علوم سیاسی
جناب آقای دکتر محمد امینی زاده و جناب آقای دکتر محمود بابائی

انتخاب شما با رای قاطع مردم شریف کرمان به عنوان عضو شورای اسلامی این شهر، نشان از حسن اعتماد این مردم به شخصیت های علمی و پرتلاش است.
این اعتماد را ارج می نهیم و برایتان در مسیر خدمت به دیار کریمان، آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

دانشکده حقوق و الهیات