انتقال و مهمانی دانشجویان بدون آزمون به رشته های با آزمون