آیین نامه پیشگیری از تقلب علمی

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم آیین نامه مربوطه در قسمت فرم ها و آیین نامه های مربوط در وب سایت معاونت آموزشی هم قرار گرفت .

آیین نامه پیشگیری از تقلب علمی

مصادیق تخلفات پژوهشی