تعریف کلیه دروس در سامانه مجازی

به اطلاع اساتید محترم میرساند به منظور سهولت امر لیست کلیه دروس جهت تعریف در سامانه مجازی دانشگاه اعلام گردید و نیاز به تماس اساتید جهت تعریف دروس نیست .