تقسیط شهریه نیمسال دوم 99-98

دانشجویان متقاضی تقسیط شهریه نیسمال دوم 99-98 به دفتر آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه شهید باهنر کرمان مراجعه و یا با شماره تماس‌های دفتر آموزشهای آزاد و مجازی، تماس حاصل فرمایند.

03431322710-13