قابل توجه اساتید محترم

نظر به تغییر آیین نامه ترفیع از ابتدای سال 99، چنانچه در سال جاری مشمول دریافت پایه سالیانه بوده اید هر چه سریعتر مدارک و فرم های خود را معاونت دانشکده تحویل نمایید .