لزوم ثبت پروپزال در سیستم گلستان بعد از تصویب در دانشکده

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
لزوم ثبت پروپزال در سیستم گلستان

طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه از تاریخ 94/9/1 دانشجویان باید پس از تصویب پروپزال در شورای دانشکده  باید
آن را در سیستم گلستان ثبت و تایید نمایند .

(در صورت عدم ثبت امکان درخواست دفاع وجود ندارد)

راهنما در این لینک