گواهی اشتغال به تحصیل

دانشجویان محترم با توجه شرایط کرونا ، گواهی اشتغال به تحصیل به صورت غیر حضوری صادر می شود .

راهنمای درخواست