دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 274 نتیجه
از 14
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ادبیات عرب (4) علوم بلاغت 1012164 2 کارشناسی بخش الهیات 01 حمید صباحی گراغانی هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/07 (16:00 - 18:00)
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1012185 2 کارشناسی بخش الهیات 01 مرتضی عرب هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/03 (10:30 - 12:30)
جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر 1012184 2 کارشناسی بخش الهیات 01 مرتضی عرب هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/03/31 (10:30 - 12:30)
حقوق بین الملل خصوصی 1012261 2 کارشناسی بخش الهیات 02 نگین شفیعی بافتی هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/03 (10:30 - 12:30)
حقوق بین الملل خصوصی 1012261 2 کارشناسی بخش الهیات 01 نگین شفیعی بافتی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/03 (10:30 - 12:30)
حقوق بین الملل عمومی 1012167 2 کارشناسی بخش الهیات 01 عطااله صالحی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/08 (16:00 - 18:00)
زبان تخصصی 4 1012259 2 کارشناسی بخش الهیات 01 عطااله صالحی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/08 (13:30 - 15:30)
عرفان عملی اسلام 1016013 2 کارشناسی بخش معارف اسلامی 01 محمدرضا حاتمی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/03/26 (13:30 - 15:30)
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 1 1012180 2 کارشناسی بخش الهیات 01 حمید صباحی گراغانی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/07 (10:30 - 12:30)
فقه 2 1012082 3 کارشناسی بخش الهیات 01 حسین مختار آبادی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/03 (08:00 - 10:00)
فقه 6 1012199 3 کارشناسی بخش الهیات 01 حسین مختار آبادی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
فقه 9 1012247 3 کارشناسی بخش الهیات 01 حسین مختار آبادی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/07 (10:30 - 12:30)
فقه 9 1012247 3 کارشناسی بخش الهیات 02 حسین مختار آبادی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/07 (10:30 - 12:30)
فقه الحدیث 4 1012182 2 کارشناسی بخش الهیات 01 رضا فرشچیان هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/02 (13:30 - 15:30)
معناشناسی 1 1012186 2 کارشناسی بخش الهیات 01 مرتضی عرب هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/03/30 (10:30 - 12:30)
منطق 2 1012081 3 کارشناسی بخش الهیات 01 مرتضی عرب هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/01 (08:00 - 10:00)
حقوق اداری (1) 1010048 2 کارشناسی بخش حقوق 01 یوسف مسلمی مهنی هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/03 (08:00 - 10:00)
حقوق اداری 2 1010267 2 کارشناسی بخش حقوق 01 نگین شفیعی بافتی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/05 (10:30 - 12:30)
حقوق اداری (کلیات) 1014251 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 یحیی کمالی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/07 (10:30 - 12:30)
تاریخ تحلیلی صدراسلام 1016189 2 کارشناسی بخش معارف اسلامی 07 امین رضا توحیدی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/03/27 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 274 نتیجه
از 14