دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 138 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
متون سیاسی به زبان انگلیسی ب 1014279 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 زهرا خشک جان هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/06/06 (08:00 - 10:00)
ارتباطات و سیاست 1014010 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 علی ایل خانی پور نادری هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/07 (18:00 - 19:30)
اندیشه سیاسی در ایران باستان 1014014 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمد عبداله پور چناری هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/06 (16:00 - 17:30)
بنیادهای فلسفی سیاست 1014007 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمد عبداله پور چناری هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/02 (12:00 - 13:30)
تحولات سیاسی - اجتماعی ایران در دوران پهلوی 1014011 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 جلال میرزائی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/31 (12:00 - 13:30)
روش پژوهش در علوم سیاسی (1) 1014012 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 مهدی عباس زاده فتح آبادی هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/01 (08:00 - 09:30)
کلیات حقوق اساسی 1014009 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 یوسف مسلمی مهنی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/29 (18:00 - 19:30)
مبانی علم سیاست 1014004 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمود غفوری هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/26 (10:00 - 11:30)
حقوق اداری (کلیات) 1014251 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 یحیی کمالی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/03 (10:00 - 11:30)
نظامهای سیاسی تطبیقی 1014257 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 زهرا خشک جان هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/02 (12:00 - 13:30)
جنبشهای اسلامی معاصر 1014262 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 محمود بابائی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (18:00 - 19:30)
دیپلماسی ورفتار سیاسی در اسلام 1014267 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 حسین معین آبادی بید گلی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (12:00 - 13:30)
فن دیپلماسی واداب کنسولی 1014270 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 علی ایل خانی پور نادری هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/03 (14:00 - 15:30)
سیاست خارجی قدرتهای بزرگ 1014276 3 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 مهدی عباس زاده فتح آبادی هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:00) 1400/03/30 (08:00 - 09:30)
تاریخ تحول دولت دراسلام 1014278 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 عباس حیدری بهنوییه هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/01 (10:00 - 11:30)
حقوق بین الملل عمومی 2 1014269 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 علی ایل خانی پور نادری هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (18:00 - 19:30)
انقلاب اسلامی ایران 1014264 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 حسین معین آبادی بید گلی هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/07 (14:00 - 15:30)
مسائل سیاسی واقتصادی نفت درایران 1014244 3 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 صدیقه شیخ زاده جوشانی هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1400/04/05 (10:00 - 11:30)
نوسازی ودگرگونی سیاسی 1014274 2 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 جلال میرزائی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/05 (18:00 - 19:30)
جامعه شناسی سیاسی 1014275 3 کارشناسی بخش علوم سیاسی 01 زهرا خشک جان هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) 1400/03/29 (18:00 - 19:30)
نمایش 1 - 20 از 138 نتیجه
از 7